Logo Gotoproject

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

1.1. Gotoproject B.V.: de besloten vennootschap Gotoproject B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77746910.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gotoproject B.V. een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Gotoproject B.V. voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het beschikbaar stellen van een licentie voor het gebruik van de door Gotoproject B.V. ontwikkelde software. Tevens het bieden van consultancy en advies op het gebied van project-, organisatie- en informatiemanagement en geodata/GIS gerelateerde vraakstukken voor overheidsinstanties, aannemersbedrijven en advies- en ingenieursbureaus.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gotoproject B.V. en de klant op basis waarvan Gotoproject B.V. de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Softwaretoepassingen: de (communicatie) applicatie of internetsite geschikt voor gebruik via internet, tablet, smartphone of andere telecommunicatiemiddelen.

1.7. Informatie: alle gegevens die de klant aan Gotoproject B.V. aanlevert.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Gotoproject B.V. worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.10. Website: www.gotoproject.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gotoproject B.V. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of diensten die door derden worden uitgevoerd die door Gotoproject B.V. zijn ingehuurd voor het uitvoeren van diensten binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Gotoproject B.V. mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.

2.7. Als Gotoproject B.V. de algemene voorwaarden wijzigt, zullen zij de klant hiervan zowel per e-mail als ook via het account van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.7. Als bepaalde artikelen en/of bepalingen uit deze algemene voorwaarden wettelijk niet zijn toegestaan of ongeldig worden verklaard (nietig), dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. Gotoproject B.V. en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd gehouden worden.


Artikel 3. Aanbod

3.1. Als een aanbod van Gotoproject B.V. een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Gotoproject B.V. het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Gotoproject B.V. geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product, welke licentie of gekozen pakket wordt aangeboden en welk tarief hiervoor wordt gehanteerd. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,35 ex btw per kilometer en/of reistijd worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Gotoproject B.V. de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale acties geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Gotoproject B.V. mag een aanbetaling van 30% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De licentie wordt pas vrijgegeven nadat de betaling is voldaan. Ditzelfde geldt voor de werkzaamheden, deze zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn aan de klant gefactureerd.

3.7. Gotoproject B.V. mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Gotoproject B.V. heeft gesloten, en Gotoproject B.V. de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.

3.10. Gotoproject B.V. kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.


Artikel 4. Overeenkomst, meerwerk, annuleren en ontbinden

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant het aanbod accepteert, Gotoproject B.V. de overeenkomst schriftelijk bevestigt en/of start met de uitvoering van de overeenkomst en de betalingsgegevens per e-mail aan Gotoproject B.V. verstrekt. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Gotoproject B.V. en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Gotoproject B.V. de klant binnen de afgesproken termijn toegang verschaffen tot de gebruikerssoftware waar de klant via zijn/haar licentie toegang toe heeft en/of starten met de werkzaamheden.

4.3. Gotoproject B.V. mag bepaalde diensten uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.

4.4. Als Gotoproject B.V. door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Gotoproject B.V. de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.

4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Gotoproject B.V. de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.6. Als de klant een overeenkomst met betrekking tot consultancywerkzaamheden tussentijds wil ontbinden is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 30% van het overeengekomen tarief. Eventueel aangevuld met 10% van het minderwerk.

4.7. Wanneer de klant een overeenkomst voor aanvang van de consultancywerkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 10% van het overeengekomen tarief.

4.8. In aanvulling op artikel 4.6 en 4.7 is de klant in ieder geval gehouden om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.

4.9. Er bestaat geen herroepingsrecht, nu de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.

4.10. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tenzij anders overeengekomen.

4.11. De in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen, afbeeldingen, voorbeelden of omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn voor Gotoproject B.V. niet bindend.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Iedere overeenkomst tussen Gotoproject B.V. en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Gotoproject B.V. de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en nodige vakmanschap. Gotoproject B.V. kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden Als de software waar de klant toegang toe krijgt, niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Gotoproject B.V. is bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens (naam klant + bedrijfsnaam) op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.3. De klant is verplicht om alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de diensten, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren diensten en relevante informatie waar Gotoproject B.V. om verzoekt, tijdig aan Gotoproject B.V. beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.4. Als de klant de gegevens uit artikel 5.3 niet of niet-tijdig aan Gotoproject B.V. beschikbaar stelt en de uitvoering van de diensten daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

5.5. Gotoproject B.V. mag wijzigingen aanbrengen in de licentie die de klant afneemt. Wanneer deze wijzigingen invloed hebben op de functionaliteiten die de klant kan gebruiken, of wanneer deze wijziging invloed heeft op de bereikbaarheid van de software van Gotoproject B.V. zal Gotoproject B.V. deze wijziging vooraf aan de klant melden. Behalve als dit redelijkerwijs of technisch gezien onmogelijk is.

5.6. Gotoproject B.V. zal haar software in de toekomst uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Deze functionaliteiten vallen niet automatisch binnen de licentie van de klant, tenzij anders aangegeven.

5.7. Alle door Gotoproject B.V. gegeven adviezen, gedeelde kennis en mededelingen zijn vrijblijvend en worden door Gotoproject B.V. verstrekt zonder dat dit bindende informatie is. Gotoproject B.V. verleent daarbij geen enkele garantie.


Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.3. zo snel mogelijk aan Gotoproject B.V. te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Gotoproject B.V. geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking van het probleem, aan Gotoproject B.V. te melden. Gotoproject B.V. streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Gotoproject B.V. een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na aflevering van de producten en/of diensten en beëindiging van de overeenkomst vrijwaart de klant Gotoproject B.V. van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die hij/zij bij Gotoproject B.V. binnen de software opslaat en verwerkt.

6.7. Wanneer de klant een account aanmaakt in de software van Gotoproject B.V. is de klant verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Gotoproject B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens van de klant en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de door de klant aangemaakte gegevens.

6.8. Inloggegevens met betrekking tot de software mogen niet met derden worden gedeeld. Wanneer Gotoproject B.V. vaststelt dat de klant zijn/haar inloggegevens met derden deelt, dan wel dat derden door toedoen van de klant toegang hebben gekregen tot de software van Gotoproject B.V., is Gotoproject B.V. gerechtigd de toegang tot de software voor de klant, zonder voorafgaande waarschuwing, te ontzeggen.

6.9. Gotoproject B.V. mag, wanneer de klant in termijnen betaalt en de termijnbetaling(en) niet-tijdig heeft gedaan, het recht op deelname en toegang tot software blokkeren (opschorten) tot er een betaling heeft plaatsgevonden. Zodra enige betalingsachterstanden zijn voldaan zal Gotoproject B.V. de toegang tot de software herstellen.


Artikel 7. Bijzondere bepalingen licentie software Gotoproject B.V., abonnement

7.1. De klant kan een licentie voor de software van Gotoproject B.V. per e-mail bij Gotoproject B.V. aanvragen.

7.2. Middels een factuur kan de klant de betaling voor de licentie uitvoeren.

7.3. De klant mag de licentie voor de software slechts gebruiken voor zijn/haar eigen bedrijfsactiviteiten.

7.4. De licentie voor de software en alle bijbehorende rechten en plichten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan een derde.

7.5. De klant zal, wanneer Gotoproject B.V. daarom vraagt zijn/haar medewerking verlenen aan een door Gotoproject B.V. uit te voeren onderzoek met betrekking tot de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de licentie van de software. Indien Gotoproject B.V. daarbij vertrouwelijke informatie ontvangt of kan inzien, zal Gotoproject B.V. daar op de juiste manier mee omgaan.

Abonnement
7.6. Gotoproject B.V. biedt een abonnement voor de software voor een vast tarief per maand of per jaar aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.

7.7. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden waarbij er maandelijks of jaarlijks vooruit gefactureerd wordt. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

7.8. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

7.9. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de reeds betaalde factuur plaats.


Artikel 8. Betaling

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de betaalmethode een directe overboeking betreft.

8.3. De licentie welke toegang biedt tot de digitale producten wordt na volledige betaling direct geleverd.

8.4. Gotoproject B.V. biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Gotoproject B.V. bevoegd de diensten uit te stellen of de functionaliteiten uit te schakelen tot de betalingsachterstand is ingelopen.

8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Gotoproject B.V. besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Gotoproject B.V..

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.7. Bij niet-tijdige betaling is Gotoproject B.V. ook gerechtigd de licentie van de klant tijdelijk te blokkeren zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Gotoproject B.V. onmiddellijk opeisbaar.

8.10. In aanvulling op artikel 8.9 heeft Gotoproject B.V. het recht de uitvoering van de diensten of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.11. De klant kan bezwaren tegen de door Gotoproject B.V. verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Gotoproject B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Gotoproject B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.


Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, ontwikkelde software, documentatie en/of materialen zoals deze nu beschikbaar zijn of in de toekomst beschikbaar worden gesteld, berusten bij Gotoproject B.V. tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, licentie, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken, over te dragen en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Gotoproject B.V. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode, persoonlijkheidsrechten en know-how, zijn en blijven exclusief eigendom van Gotoproject B.V.

9.3. Gotoproject B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die door de klant met Gotoproject B.V. wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Gotoproject B.V. vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. De klant krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot de onderdelen van de software van Gotoproject B.V. waar de door de klant aangeschafte licentie toegang toe bieden. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de klant een aanvraag voor de licentie voor de software plaatst.

9.5. Gotoproject B.V. mag wijzigingen en/of technische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van de licentie van de software. De klant mag in geen enkel geval deze wijzigingen en/of technische voorzieningen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

9.6. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan om de licentie van de software aan te passen en door middel van reverse engineering zelf aan te bieden.

9.7. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Gotoproject B.V. recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal driemaal de door Gotoproject B.V. gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik bij een losse licentie en voor de duur van drie jaar bij abonnementen zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


Artikel 10. Duur overeenkomst en beëindiging

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terugvorderen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Gotoproject B.V. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen en de licentie van de software te blokkeren als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

  • • surseance van betaling aan de klant is verleend;
  • • het faillissement van de klant is uitgesproken;
  • • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
  • • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving of producten/diensten aanbieden die gestolen zijn of in strijd zijn met wet- en regelgeving;
  • • de klant inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
  • • de klant zich toegang verschaft tot systemen of computers van derden en daarbij gegevens verschaft, verandert, verwijdert of onbruikbaar maakt of deze gegevens met derden deelt;
  • • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Gotoproject B.V. negeert.

10.5. Als Gotoproject B.V. op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de diensten heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Gotoproject B.V. vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Gotoproject B.V. spant zich in om de software waar de klant een licentie voor heeft continue ter beschikking te stellen, Gotoproject B.V. kan echter niet garanderen dat de software altijd en overal beschikbaar is en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld. Storingen, foutmeldingen en/of het uitvallen van een functionaliteit kunnen door de klant gemeld worden via info@gotoproject.nl.

11.2. Indien Gotoproject B.V. op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Gotoproject B.V. heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Gotoproject B.V. een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Gotoproject B.V. niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekstelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Gotoproject B.V. alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Gotoproject B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Gotoproject B.V. of wanneer Gotoproject B.V. is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Gotoproject B.V. is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.3.

11.7. De klant vrijwaart Gotoproject B.V. tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met diensten die Gotoproject B.V. in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Gotoproject B.V. is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

11.9. Gotoproject B.V. is niet verplicht om verloren gegevens te herstellen.

11.10. Gotoproject B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die de klant lijdt in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst met een derde.


Artikel 12. Onderbreking van de diensten en overmacht

12.1. Gotoproject B.V. is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de diensten als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, tekortkoming van externe providers en/of telecommunicatiediensten en/of andere toeleveranciers van Gotoproject B.V., Denial of Services aanvallen en andere onvoorziene omstandigheden.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de diensten tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang Gotoproject B.V. niet aan de verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Gotoproject B.V. is bij het uitvoeren van de diensten in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Gotoproject B.V. geen invloed op kan uitoefenen. Gotoproject B.V. kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Gotoproject B.V. een overeenkomst is aangegaan.


Artikel 13. Overige bepalingen en toepasselijk recht

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Gotoproject B.V. deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. Gotoproject B.V. spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de diensten hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien Gotoproject B.V. in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Gotoproject B.V. daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gotoproject B.V. is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Versie: september 2023