Logo Gotoproject

Privacybeleid

Gotoproject B.V. (hierna: ‘Gotoproject’) respecteert de privacy van degenen die onze website(-applicatie) (https://gotoproject.nl) en alle sub-domeinen en pagina’s (hierna: ‘(de) website’) gebruiken. Via dit privacybeleid en in aansluiting bij onze algemene voorwaarden en disclaimer, informeren wij u (nader) over de wijze waarop Gotoproject gegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

1.1 Registratie en verwerking van uw gegevens

Gotoproject registreert informatie die door u verstrekt wordt in het kader van een professionele uitwisseling van gegevens ten behoeve van (mogelijke) aanschaf en gebruik van de producten en diensten die Gotoproject levert. Denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en andere gegevens van zakelijke aard. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u software of diensten bestelt. Uw e-mailadres kan al eerder worden bewaard wanneer u ons een bericht stuurt via het contactformulier op https://gotoproject.nl en alle sub-domeinen en pagina’s.

Bij gebruik van de website kunnen inloggegevens, gegevens omtrent website-gebruik, het apparaat-ID, browsertype, klikgedrag, bekeken pagina’s, ondernomen activiteiten binnen onze website en tools en uw taalinstellingen worden verwerkt. Door de website te gebruiken stemt u in met dit privacybeleid.

Bijzondere persoonsgegevens (over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische afkomst, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of biometrische en strafrechtelijke gegevens) worden door Gotoproject niet verwerkt.

1.2 Doeleinden van de verwerking

Gotoproject draagt er zorg voor dat de betreffende persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden van Gotoproject:

 • • Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen Gotoproject en u;
 • • Om informatie of updates over de geleverde/te leveren producten en diensten aan u te verstrekken;
 • • Om technische en productondersteuning te verlenen aan u;
 • • Voor interne analysedoeleinden;
 • • Voor marketingdoeleinden, zoals retargeting, het versturen van (gepersonaliseerde) informatie en nieuwsbrieven.

U kunt zich afmelden van e-mailmarketingberichten door een aanvraag te sturen naar info@gotoproject.nl met de woorden: STOP MAILING.

Gegevens worden voor het overige niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven, tenzij Gotoproject van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

1.3 Grondslagen verwerking

Gotoproject verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • • Om de overeenkomst die we zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • • Met uw expliciete toestemming;
 • • Op grond van een gerechtvaardigd belang van Gotoproject zoals het evalueren van aangeboden producten en diensten.

Bij verwerking op basis van de laatste grondslag neemt Gotoproject altijd uw belangen mee en het eventuele risico dat u met de verwerking loopt.

1.4 Ontvangers

Gotoproject kan gegevens aan haar groepsvennootschappen, leveranciers (zoals de leverancier van ons CRM-systeem, e-mailtool en cookie leveranciers), partners en aan door Gotoproject geautoriseerde (sub)verwerkers verstrekken, doch enkel ten behoeve van de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden van Gotoproject.

Gotoproject zal de gegevens niet aan andere derden doorgeven, behoudens wanneer Gotoproject op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties of daarom wordt verzocht door een overheidsorgaan.

Gotoproject verwerkt uw gegevens uitsluitend binnen de EU/EER (Europese Unie/Europese Economische Ruimte) in lijn met de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Enkel belangrijke punten uit de AVG waar Gotoproject rekening mee houdt:

 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

 • Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

 • Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 • De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.

 • De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

1.5 Bewaren van gegevens

Gotoproject verwerkt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de (categorie) persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden van verwerking worden geblokkeerd of verwijderd.

1.6 Toegang en beveiliging

Via wachtwoordbeveiliging is de toegang tot het CRM-systeem gelimiteerd. Verder is iedereen die toegang heeft tot dergelijke persoonsgegevens gehouden deze gegevens geheim te houden. Gotoproject treft passende technische en organisatorische voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of verlies.

Wij kunnen echter niet garanderen dat een dergelijke inbreuk niet toch zal plaatsvinden. Van een eventuele inbreuk die grote risico’s voor uw rechten en vrijheden met zich mee kan brengen, zullen wij u zonder onredelijke vertraging in kennis stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gotoproject.nl.

1.7 Cookies en andere tracking technologies

Als u gebruik maakt van de website kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologie worden gebruikt door Gotoproject. Dat doet Gotoproject bijvoorbeeld om de websites van Gotoproject goed te laten werken, om website- en e-mailverkeer te analyseren of ten behoeve van marketingdoeleinden. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Gotoproject.

De website van Gotoproject kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. Gotoproject is niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens door voornoemde derden.

1.8 Uw rechten

Als u meent dat verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt, verwijderd of als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of overdracht van uw persoonsgegevens wenst, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@gotoproject.nl met sleutelwoorden: MIJN PRIVACY. Wij zullen onze gegevens corrigeren of verwijderen na de verificatie van de gevraagde wijziging. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Gotoproject haar beleid niet correct heeft gevolgd, kunt u naar info@gotoproject.nl een e-mail sturen met sleutelwoorden: PRIVACY INCORRECT. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, reageren op uw verzoek en deze behandelen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

1.9 Versie van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd veranderen. Indien Gotoproject dit privacybeleid wijzigt, zal de bijgewerkte versie worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, alsook de pagina met onze algemene voorwaarden.

1.10 Contactgegevens

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande contactgegevens:

Gotoproject B.V.

Telefoon: 085 4883 688

E-mail: info@gotoproject.nl (onder vermelding van: PRIVACYBELEID)

KvK-nummer: 77746910

Laatst bijgewerkt: 15 maart 2023